Prime rib, o deleite dos carnívoros

[View full size]